REGULAMIN USŁUGI „INDIWIDUALNE PLANOWANIE PODRÓŻY”

Obowiązuje od 1 stycznia 2020 do odwołania.

I. Terminologia

Klient – każdy użytkownik strony https://thingsofvietnam.com, który zdecydował się na skorzystanie z Usługi „Indywidualne planowanie podróży”.

Właściciel – właścicielem serwisu internetowego jest Łukasz Latocha

Usługa – usługa pomocy w organizacji podróży świadczona przez Wykonawcę na rzecz Klienta w ramach wykupionego przez Klienta Pakietu.

Oferta – zbiór informacji, które są efektem realizacji Usługi, przesłany przez Wykonawcę do Klienta w formie elektronicznej.

Pakiet – zestaw czynności, wchodzących w skład zaprojektowania podróży Klienta przez Wykonawcę w ramach realizacji Usługi, na zasadach opisanych w Regulaminie i na stronie https://thingsofvietnam.com.

Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi „Indywidualne planowanie podróży”.

II. Postanowienia wstępne

1. Każdy Klient zobowiązany jest do zaznajomienia się i przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Wykonawca nie jest touroperatorem, agentem ani pośrednikiem turystycznym w rozumieniu prawa i świadczy usługi doradcze w zakresie organizacji podróży, zgodnie z Regulaminem oraz informacjami zawartymi na stronie internetowej https://thingsofvietnam.com.

3. Usługa polega na przekazaniu Klientowi przez Wykonawcę zestawu informacji dotyczących jego planowanej podróży, w odpowiedzi na zapytanie Klienta oraz przedstawione przez niego informacje i wymagania.

III. Pakiety

1. Usługa ma charakter indywidualny i jest realizowana przez Wykonawcę z najwyższą starannością, w oparciu o informacje i wymagania otrzymane od Klienta.

2. W zakres Pakietu wchodzą następujące usługi:

a. Indywidualna pomoc w wyborze kierunku podróży;

b. Przedstawienie wybranych ofert usług wyjazdów zorganizowanych, organizowanych przez podmioty trzecie;

c. Przedstawienie wybranych ofert usług noclegowych, świadczonych przez podmioty trzecie;

d. Przedstawienie wybranych ofert usługi transportu lotniczego, świadczonej przez podmioty trzecie;

e. Przedstawienie wybranych ofert usługi wypożyczenia auta, świadczonej przez podmioty trzecie;

f. Przedstawienie wybranych ofert usługi ubezpieczenia turystycznego/podróżnego, świadczonej przez podmioty trzecie;

g. Przedstawienie wybranych ofert usługi transferu z lotniska do obiektu noclegowego, świadczonej przez podmioty trzecie;

h. Stworzenie i przedstawienie indywidualnego planu podróży oraz jego wizualizacji na mapie;

i. Stworzenie i przedstawienie „Przewodnika w pigułce”, zawierającego najważniejsze informacje dotyczące wybranej przez Klienta destynacji podróży;

j. Przesłanie poradnika, zawierającego informacje o tym, co należy spakować; oraz

k. Przedstawienie szacunkowego kosztorysu całej wycieczki.

l. Stworzenie indywidualnego planu podróży, zawierającego m.in.:

  • propozycje atrakcji turystycznych wartych zobaczenia w miejscu docelowym podróży.
  • wskazówki odnośnie przemieszczania się pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegowym oraz pomiędzy wybranymi punktami wycieczki.
  • wskazówki, gdzie zjeść w czasie pobytu w danym miejscu.

3. Koszt Usługi jest uzależniony od wybranego pakietu oraz dodatkowych usług. Cennik znajduje się na stronie internetowej https://thingsofvietnam.com.

IV. Warunki nabycia Usługi

1. Usługę można nabyć po uprzednim kontakcie poprzez formularz kontaktowy lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres zyciewazji@gmail.com, podając następujące informacje:

a. dane osobowe Klienta: imię i numer telefonu; oraz

b. wyraźne wskazanie, z których elementów Pakietu Klient chce skorzystać.

2. Po otrzymaniu od Klienta zapytania, o którym mowa w punkcie powyżej, Wykonawca kontaktuje się z Klientem, przesyłając szczegółowe informacje o danych do przelewu należności za Usługę oraz ewentualnej potrzebie uzyskania dodatkowych informacji do efektywnego świadczenia Usługi przez Wykonawcę.

3. Warunkiem nabycia Usługi jest przelanie zaliczki w wysokości połowy cenny brutto przed rozpoczęciem realizacji Usługi przez Wykonawcę oraz przelanie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy po przesłaniu indywidualnego projektu planu podróży do Klienta.

4. Klient jest zobowiązany do pokrycia całości kosztu Usługi, nawet, jeśli rezygnuje z korzystania z niektórych jego elementów.

V. Warunki świadczenia Usługi

1. Świadczenie Usługi na rzecz Klienta rozpoczyna się z dniem zaksięgowania na koncie Wykonawcy kwoty zaliczki.

2. W przypadku, gdy Klient nie spełnił warunku, o którym mowa w punkcie powyżej, Wykonawca nie ma obowiązku świadczenia Usługi na rzecz Klienta.

3. Wykonawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi na rzecz Klienta.

4. Klient jest zobowiązany odpowiadać na wiadomości przesłane przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od dnia ich wysłania przez Wykonawcę do Klienta, celem zapewnienia skutecznej wymiany informacji niezbędnej do realizacji Usługi.

5. Na życzenie Wykonawcy, Klient jest zobowiązany do zapewnienia Wykonawcy możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem w uzgodnionych pomiędzy stronami terminach, celem zebrania przez Wykonawcę odpowiednich informacji potrzebnych do realizacji Usługi na rzecz Klienta.

6. Świadczenie Usługi odbywa się w formie elektronicznego przekazywania odpowiednich informacji (w ramach prowadzonej korespondencji e-mail) w odpowiedzi na informacje i wymagania otrzymane przez Wykonawcę od Klienta, celem przygotowania Oferty.

7. Rezultatem świadczenia Usługi jest przygotowanie Oferty i przedstawienie jej Klientowi.

8. Klient ma prawo do zgłoszenia uwag do Oferty w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od dnia jej otrzymania, a Wykonawca ma obowiązek poprawić Ofertę zgodnie z uwagami Klienta.

9. Świadczenie Usługi kończy się z dniem, kiedy:

a. Wykonawca prześle do klienta indywidualny plan podróży i Klient nie zgłosi do niego dalszych uwag w terminie 3 (słownie: trzech) dni od jego otrzymania;

b. Klient potwierdzi pisemnie (w tym w formie e-mail), że świadczenie Usługi może zostać uznane za zakończone; lub

c. Wykonawca potwierdzi pisemnie (w tym w formie e-mail), że zakończył świadczenie Usługi ze względu na złamanie przez Klienta jednego z obowiązków wskazanych w rozdziale V i VI Regulaminu.

VI. Oferta

1. Oferta nie jest plagiatem, a wszelkie treści w niej zawarte stworzone są przez Wykonawcę.

2. Oferta jest spersonalizowana, stworzona indywidualnie na zlecenie Klienta.

3. Oferta jest kompletnym zbiorem sugestii i rekomendacji do samodzielnej realizacji przez Klienta.

4. Promocje dotyczące ofert nie łączą się, chyba, że odpowiedni regulamin promocji stanowi inaczej.

5. Klient zobowiązany jest nie upubliczniać oraz nie rozpowszechniać przesłanej mu Oferty.

6. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w związku ze świadczoną Usługą, a w szczególności za:

a. wszelkie szkody i krzywdy poniesione przez Klienta w trakcie podróży;

b. nieaktualne lub nieprawdziwe informacje przekazane w Ofercie; oraz

c. usługi realizowane na rzecz Klienta przez podmioty trzecie, w szczególności za niepoprawną realizację usługi przelotów, noclegów i innych usług, bądź też wycofanie się lub zmianę ceny tych usług przez organizatora.

7. Wszelkie informacje zawarte w Ofercie, w tym ceny usług noclegowych, usług transportu lotniczego lub ceny wycieczek zorganizowanych od podmiotów trzecich mogą ulegać zmianie i są ważne jedynie w momencie przesyłania Oferty przez Wykonawcę.

VII. Rezygnacja

1. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi po jej nabyciu, Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów, chyba, że Wykonawca rażąco naruszył warunki Regulaminu.

2. Zmiany cen usług, o których mowa w pkt 8 rozdziału VI Regulaminu, nie stanowią podstaw do rezygnacji z Oferty.

3. Rezygnacja przez Klienta z usługi powinna być przesłana do Wykonawcy w formie pisemnej (w tym e-mail) w ciągu 14 dni od otrzymania po raz ostatni Oferty lub poprawionej Oferty i zawierać powody złożenia rezygnacji.

4. W przypadku, gdy Klient ubiega się o zwrot kosztów nabycia Usługi, do rezygnacji powinien zostać dołączony wniosek o zwrot kosztów wraz ze wskazaniem danych do przelewu na potrzeby zwrotu kosztów zakupionej Usługi.

5. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów oraz poinformowania Klienta w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

6. W przypadku odrzucenia wniosku, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Klienta o powodach jego odrzucenia.

7. Przelanie środków pieniężnych przez Wykonawcę następuje w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych po przyjęciu wniosku o zwrot kosztów na rzecz Klienta.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności informowania klientów.

2. Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

4. Wszystkie ceny podane w Regulaminie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

5. Klienta obowiązuje Regulamin aktualny w terminie rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz Usługi przez Wykonawcę.

6. Aktualny Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://thingsofvietnam.com w zakładce „Regulaminy”.

7. Obowiązkiem klienta jest przeczytanie niniejszego regulaminu oraz sprawdzanie, czy nie zaszły w nim zmiany. Wchodząc na Stronę automatycznie akceptujesz postanowienia tego regulaminu. W przeciwnym wypadku opuść proszę tą stronę – zaoszczędzimy sobie niepotrzebnych nieporozumień.