Polityka prywatności serwisu The Best Things of Vietnam

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określazasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym The Best Things of Vietnam. AdministratoremSklepu Internetowego jest Lukasz Latocha prowadzący działalność gospodarczą podnazwą The Best Things of Vietnam, Lukasz Latocha.

Wyrazy użyte wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przezAdministratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisamiRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanegodalej: RODO.

Administrator Sklepuinternetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności iinformacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego.Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środkitechniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniająceochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ichudostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniemobowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwościkorzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieciponiżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowegogromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danychosobowych jest:

The Best Thingsof Vietnam, Lukasz Latocha

A. Mickiewicza 12, 43-190 Mikołów, Polska

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować sięz Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: zyciewazji@gmail.com

poczty tradycyjnej:  The Best Things of Vietnam,

Lukasz Latocha: A. Mickiewicza 12, 43-190 Mikołów, Polska

formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: https://thingsofvietnam.com/kontakt/

Administrator danych osobowychwyznaczył Przedstawiciela do reprezentowania go w zakresie obowiązkówwynikających z RODO.

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:

LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań Polska

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możeszskontaktować się z Przedstawicielem Administratora danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: info@lh.pl

poczty tradycyjnej: LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań Polska

telefonu: (0048) 616240000

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowychprzetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

Podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów, zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

w celu wykonania umowysprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy daneosobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko,adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujeszzakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

w celu statystyk korzystania zposzczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwieniakorzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwainformatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojejaktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej zpodstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji,adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowejoraz systemu operacyjnego;

w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

w celu rozpatrywaniareklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamypodane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjachskargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte winnej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jakrównież dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usługbędące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentachdołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historii i Twojej aktywności związanej z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

w celu organizacji konkursów iprogramów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach,powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twojedane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programielojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo wwarunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

w celu badania rynku i opinii o nas lub naszych partnerach tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowychprzetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

dane kontaktowe;

dane dotyczące aktywności wSklepie internetowym;

dane dotyczące zamówień wSklepie internetowym;

dane dotyczące reklamacji skargi wniosków;

dane dotyczące usługmarketingowych.

Dobrowolność podania danychosobowych

Podanie przez Ciebie wymaganychdanych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratoradanych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzaneprzez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowychoraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte wnastępujących przypadkach:

kiedy osoba, której danedotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

kiedy osoba, której danedotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

po uzyskaniu informacji, żeprzechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adrese-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dlacelów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych zusługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywanedo celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarówi usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywaneprzez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientówniezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanychna urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klientaprzez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczącepreferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywanejako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określeniamożliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowenastępującym kategoriom odbiorców:

organom państwowym, np.prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawodo:

żądania dostępu do swoichdanych osobowych;

żądania sprostowania swoichdanych osobowych;

żądania usunięcia swoich danychosobowych;

żądania ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych osobowych;

żądania przeniesienia danychosobowych.

Administrator danych osobowychbez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania– udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przezCiebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony okolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbężądań.

W każdym wypadku Administratordanych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca odotrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania odAdministratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe sąprzetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarzaTwoje dane osobowe masz prawo do:

dostępu do danych osobowych;

uzyskania informacji o celachprzetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lubkategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoichdanych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci namocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tychdanych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz ozabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UnięEuropejską;

uzyskania kopii swoich danychosobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: zyciewazji@gmail.com

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe sąnieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowaniaTwoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania odAdministratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: zyciewazji@gmail.com

Jeżeli dokonałeś rejestracji wSklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniaćsamodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do byciazapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania odAdministratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Twoje dane osobowe przestałybyć niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposóbprzetwarzane;

wycofałeś określoną zgodę, wzakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

Twoje dane osobowe byłyprzetwarzane niezgodnie z prawem;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: zyciewazji@gmail.com

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądaniaograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

kwestionujesz prawidłowośćswoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczyprzetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzićprawidłowość tych danych;

gdy przetwarzanie Twoich danychjest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądaszograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Twoje dane osobowe przestałybyć potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia,dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

gdy zgłosiłeś/zgłosiłaśsprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzeniaczy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych sąnadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądaćograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie naadres: zyciewazji@gmail.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych(art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momenciewnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tymprofilowania, w związku z:

przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, lub stronę trzecią;

przetwarzaniem na potrzebymarketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: zyciewazji@gmail.com

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20RODO)

Masz prawo do otrzymania odAdministratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego orazprzesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby toAdministrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemuadministratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądaćprzeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: zyciewazji@gmail.com

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodęna przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody naprzetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniadokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres:  zyciewazji@gmail.com lub skorzystaj z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym wrozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).